Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Vedci významne zvýšili účinnosť článkov solárnych kolektorov.


Ve­dec­ký tím z Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge vy­vi­nul no­vý hyb­rid­ný so­lár­ny člá­nok, kto­rý do­ká­že zvý­šiť maximál­nu efek­ti­vi­tu kon­ver­zie sl­neč­ných lú­čov na elek­tric­ký prúd až o štvr­ti­nu.

 

Ty­pic­ké so­lár­ne pa­ne­ly ab­sor­bu­jú iba časť ener­gie sl­neč­ných lú­čov, oby­čaj­ne z čer­ve­nej zlož­ky spek­tra, pri­čom na je­den do­pa­da­jú­ci fo­tón vy­ge­ne­ru­jú je­den elek­trón. Väč­ši­na ener­gie, hlav­ne v mod­rej čas­ti spek­tra, sa stra­tí vo for­me tep­la. Nes­chop­nosť za­chy­tiť ener­giu šir­šej čas­ti spek­tra ale­bo je­ho via­ce­rých čas­tí sú­čas­ne li­mi­tu­je účin­nosť kon­ver­zie sl­neč­ných lú­čov na elek­tric­kú ener­giu na hod­no­tu 34 %.

 

An­glic­kým ved­com sa te­raz po­da­ri­lo vy­vi­núť hyb­rid­ný so­lár­ny člá­nok, kto­rý ab­sor­bu­je ener­giu čer­ve­nej zlož­ky spek­tra, sú­čas­ne však vďa­ka pri­da­niu or­ga­nic­ké­ho po­lo­vo­di­ča pen­ta­cén do­ká­že vy­užiť aj ener­giu mod­rej zlož­ky spek­tra. Na kaž­dý do­pa­da­jú­ci fo­tón tej­to zlož­ky svet­la pri­tom vy­ge­ne­ru­je dva elek­tró­ny. Vďa­ka to­mu sa po­da­ri­lo zvý­šiť účin­nosť kon­ver­zie ener­gie na úro­veň 44 %.

 

Or­ga­nic­ké a hyb­rid­né so­lár­ne člán­ky ma­jú op­ro­ti kla­sic­kým kre­mí­ko­vým vý­ho­du, pre­to­že ich mož­no pro­du­ko­vať lac­ným vý­rob­ným pos­tu­pom ro­tač­nej tla­če. Zvy­šo­va­nie účin­nos­ti kon­ver­zie ener­gie a zni­žo­va­nie vý­rob­ných cien so­lár­nych pa­ne­lov pri­tom prib­li­žu­je do­bu, keď sa tá­to tech­no­ló­gia sta­ne mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tým a ma­so­vo roz­ší­re­ným zdro­jom elek­tric­kej ener­gie.

 

Zdroj: Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge, itnews, Branislav Madoš